ඹබ පලමුව අප දී ඇති Links හරහා Register වන්න.

Register වීමේදී එකම Username එකකින් Register වන්න.

උදා- ඔබගේ නම Kasun නම් , මේ ආකාරයට ඔබගේ උපන්දිනයද අගට යොදන්න - Kasun1982

(අප ඔබට දී ඇති PTC Link හරහා Register වීමෙන් ඔබ Register  වීමෙදී ලබා දුන් Username අපට ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත - Direct Referrals හරහා )

එසේ ඔබ Register වු පසු අපහට ඔබගේ Register වු Username එක,ඔබගේ නම හා Email ලිපිනය හා පදින්චි දිස්ත්‍රික්කය අපගේ මෙම Email ලිපිනයට එවන්න.( emoney.sl@live.com)

ඔබ මෙහි දී ඇති ආයතන 5කවක් අවම වයෙන් Register වී Active Member කෙනෙක් විදිහට දිනපතා Ads නොකඩවා බලන්නෙනම් ඹබට  දින 45 ක් ඇතුලත අප විසින් සකස් කරන ලද තාක්ෂණය ජයගනිමු හා අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයමු යන සිංහල E-Book එක නොමිලේ ඔබගේ ලිපිනයට අපි එවනු ඇත. එසේම අලුතින සොයාගන්නා සාර්තක මුදල් උපයන ක්‍රම අපගේ Member Aria කොටසින් බලා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

( Member Aria කොටසට ඇතුලත් වීමේ දී ලබා දිය යුතු Username & Password, E-Book එක සමග ඔබට දින 45 ඇතුලත දී ඔබගේ Email ගිණුමට අප එය එවනු ඇත)


“තාක්ෂණය ජයගනිමු හා අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයමු” මෙම පොතේ අන්තරගතය

මෙහි සියලු පැහැදිලි කිරීම් පියවරෙන් පියවර හා එයට අදාල මෘදුකාංග Download කරගැනීමේ ලින්ක් ඇතුලත්ය.

 ·         ක්‍රියා විරහිත වී ඇති Hard Drive එකකට යලි පනදෙන ආකාරය.

·         CD එකකට Password එකක් යොදන හැටි.

·         Folder එකකට Note හරහා Password එකක් යොදන හැටි.

·         ඕනෑම පරිගනකයන Windows xp Administrator Logon Password එකක Hack කරන ආකාරය.

·         Credit Card Hack කරන ආකරය

·         Dongle Unlock කර ගන්නා හැටි.

·         Mobile Phone Unlock කර ගන්නා හැටි.

·         CD එකකට Password එකක් යොදන හැටි.

·         Internet Speed එක Slow වන විට එය නැවත එය Speed කරන ගන්නා ආකාරය.

·         Face book Pan Page හදන ආකාරය.

·         Face book Account Hack කිරීම.

·         Face book එකකේ යාලුවන් විශාල ප්‍රමාණයකට ස්වැංක්‍රීයව Request, Massage, Comment එකවර යැවීම.

·         Torrent High Speed Download කරගන්නා ආකාරය.

·         IP Address එක Hide කර අප රටට යාමට නොහැකි web sites වලට යන ආකාරය.

·         Website එකක් Free Hosting කරගන්නා ආකාරය.

·         ඹබගේ වෙබ් අඩවිය Google, Yahoo වනි Search Engine  වල පළමු පිටුවට ලබා ගන්නා ආකාරය(Search Engine Optimization).

·         Proxy Server මගින් Google Adsense වලට Auto Click දමා ගැනීම.

·         Unlimited Email යවන ආකාරය - දවසකට 100,000 වුවද යැවිය හැක.

·         අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ විකුණා කොමිස් මුදල් ලබා ගන්නා ආකාරය.

·         Forex Trading තුල මුදල් ආයොජනය කර මුදල් උපයන ක්‍රම.

·         නොමිලේ Credit Card – Master Card ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම.

·         ඉහතින් සදහන් කර අත්තේ මෙහි අන්තරගතයෙන් සුලු කොටසක් පමණි තවත් බොහෝදේ මෙහි අන්තර් ගත බව කරැණාවෙන් සලකන්න.

 

ඔබ  හරහා සාර්ථකව මුදල් උපයන්න ඉගෙනගෙන පලමු මුදල් ගෙන්වා ගැනීමෙන් පසු ඹබගේ ඡායා රැපයක් හා ඹබගේ Paypal or Alertpay එකේ ඔබට මුදල් ලැබී ඇති කොටස පමණක් print screen එකක් අරගෙන අපට එවන්න අප විසින් ඔබගේ ඡායාරෑපය හා අදාල තොරතුරැ අපගේ වෙබ් අඩවියේ දිනපතා පලකරනු ලැබේ.